Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Informacja dotycząca Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy, iż w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (rejestr podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o podatku akcyzowym Dz.U.2020.722 z dnia 2020.04.23 z późn. zm.), zmieniły się zasady rejestracji podmiotów akcyzowych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, zgłoszenia rejestracyjnego jest obowiązany dokonać:

1) podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:
a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,
b) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
c) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,

2) podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osobą fizyczną, zamierzający zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 – przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów;

Dodatkowo, zgłoszenia rejestracyjnego może dokonać osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zużywająca wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 3.

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na portalu PUESC. Link poniżej:

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/crpa-uzyskaj-wpis-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych

Translate »