Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Złożenie zabezpieczenia koncesyjnego

Polski Gaz S.A. informuje, że Spółka stosownie do postanowień art. 24 ust.4, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1165), w dniu 1 grudnia 2016 r. złożyła Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1 Ustawy 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z póź. zm.,) w formie określonej w art. 38a ust.3 pkt.1 ww. ustawy, tj.: Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Tym samym posiadana przez Spółkę koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą nr OPZ/23/86/W/DRG/2015/ABł zachowuje swoją ważność. Powyższe pozwoli Spółce nie tylko na zachowanie dotychczasowych wolumenów gazu płynnego przywożonego do Polski, ale na ich aktywne zwiększanie. Spółka zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane nabywaniem hurtowych ilości gazu.

Translate »