Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Wezwanie akcjonariuszy 02.11.2022

Warszawa, 02 listopad 2022 r.

 

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 14:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski, Anna Wnuk- Ogonowska, Joanna Werner, Katarzyna Kowalska-Paliszewska sp. p. ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Paweł Bielski

Prezes Zarządu

 

Translate »