Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

SENT – nowe obowiązki przy przemieszczaniu LPG

SENT – nowe obowiązki przy przemieszczaniu LPG

SENT- co to jest?

Jest to specjalny system powołany w celu nadzorowania przemieszczania pewnych wyrobów, zwanych „wrażliwymi” będących w zainteresowaniu ustawodawcy. System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, został ustanowiony ustawą z dnia 9 marca 2017 r.  Dz. U. z 2018 poz. 2332 i obejmuje takie towary jak, np.: paliwa, a w niedługim czasie także gaz LPG. System ten został wprowadzony w celu uszczelniania systemu podatkowego, aby zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT. Narzuca on pewne obowiązki na uczestników takiego przemieszenia, a w przypadku niewypełnienia – karze ich. Uczestnikami takiego przemieszczenia są: zarówno podmiot wysyłający, podmiot odbierający, a także przewoźnik i to oni są zobowiązani do wypełnienia niektórych czynności w obrębie tego systemu.

Jak działa SENT?

System SENT polega na rejestracji, w odpowiednim systemie, tej części przewozów towarów, która jest w zainteresowaniu ustawodawcy. Nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe” na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji. W wielkim skrócie, w celu dokonania przewozu, przed fizycznym rozpoczęciem przemieszczenia, podmiot wysyłający powinien zarejestrować chęć dokonania przemieszczenia towaru. W celu takiej rejestracji, wysyła zgłoszenie do odpowiedniego systemu i czeka na potwierdzenie. Po uzyskaniu potwierdzenia, przekazuje je kolejnym uczestnikom przemieszczenia. Następnie, kolejny uczestnik przemieszczenia – przewoźnik, weryfikuje w systemie dane i potwierdza, że przyjął towar do przewozu. Dokonuje on odpowiedniej aktualizacji w systemie i dopiero po zatwierdzeniu aktualizacji może rozpocząć przewóz. Po dostarczeniu towaru do odbiorcy, czy miejsca dostawy, podmiot odbierający – po odbiorze, potwierdza odebranie towaru i zakańcza przemieszczenie w systemie. Poprzez rejestrację tych czynności, zainteresowane służby posiadają pełną wiedzę na temat przemieszczanych towarów.

Kto jest uczestnikiem przemieszczenia?

nadawca towaru – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wysyłki towaru będącego przedmiotem przewozu;

podmiot wysyłający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą:
a) dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
– ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – w przypadku gdy jest dostawcą towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego,
– uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu – w przypadku gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów,
b) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,
c) eksportu towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a;

odbiorca towaru – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, do której ma być dostarczony towar będący przedmiotem przewozu;

podmiot odbierający – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.);

przewoźnik – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą przewóz towarów;

kierujący – osobę fizyczną:
a) która kieruje pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z       2018 r. poz. 1990),
b) będącą maszynistą w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629);

Kiedy ma zastosowanie SENT?

SENT ma zastosowanie do towarów wymienionych w ustawie i rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Kolejnym elementem, który musi wystąpić, to musi dojść do przewozu(w niektórych przypadkach, brak przemieszczenia także powoduje konieczność zgłoszenia przewozu). Reasumując, jeżeli mamy towar, który jest wymieniony w ustawie lub rozporządzeniu i ma dojść do przewozu, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że w systemie SENT musi zostać dokonane zgłoszenie. Ustawa przewiduje liczne wyłączenia, które pozwalają na wykluczenie przewozu danego towaru spod systemu SENT. Takie grupy wyłączeń, to między innymi:

– niektóre opakowania jednostkowe,

– minimalna ilość towaru,

– objęcie procedurą celną (np.: tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu),

– przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu,

– przesunięcie międzymagazynowe.

W niedalekiej przyszłości, resort finansów planuje włączenie pod ten reżim także LPG. W chwili obecnej jest to na etapie prac legislacyjnych, które ustalają finalną wersję proponowanych zmian.

SENT na LPG!

Z projektu zamieszczonego na stronach rządowych, który zmienia rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, wynika, że system SENT obejmować będzie także LPG, a mianowicie(zgodnie z najnowszym projektem z 19 lipca 2019r.):

Propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu objętych pozycją CN ex 2711

W projekcie zmian, są uwzględnione także wyłączenia, a to powoduje, że systemem SENT ma nie być objęty przewóz LPG:

– który jest objęty procedurą celną (np.: tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu)

– przemieszczanych z zastosowaniem krajowego systemu teleinformatycznego, służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych:

  1. z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy – „e-AD”,
  2. poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych zwolnieniem od akcyzy i opodatkowanych zerową stawką akcyzy przemieszczenia na podstawie „e-DD”.

– przemieszczanych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 61kg lub objętość nie przekracza 85 litrów.

Proponowane zmiany wskazują, że system SENT ma obejmować przemieszczanie LPG do celów napędowych (w procedurze zapłaconej akcyzy), jak również LPG do celów opałowych(gdzie płacona jest akcyza opałowa).

W związku z równoległym trwaniem okresu przejściowego na przemieszczenie wyrobów zwolnionych z akcyzy (ze względu na przeznaczenie), które powinno odbywać się w systemie (na podstawie e-DD), a które odbywa się na podstawie papierowych dokumentów dostawy, projekt rozporządzenia wprowadza jeszcze jedno wyłączenie. Projekt wprowadza okres przejściowy, w którym przemieszczenie towarów na podstawie papierowego dokumentu dostawy, także wyłączone jest spod systemu SENT. Niestety, ułatwienie to jest ograniczone czasem i zgodnie z projektem, upływa 31 grudnia 2019roku. Jest to skorelowane z ustawą akcyzową, więc pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku zmiany okresu przejściowego w przepisach akcyzowych, także ten okres będzie odpowiednio zmieniony.

Od kiedy SENT na LPG?

Projekt zmieniający przepisy ewoluuje i w okresie ostatniego półrocza, termin wejścia w życie uległ kilu zmianom. SENT na LPG miał wejść w życie w październiku 2019roku, natomiast najnowsza wersja przewiduje wejście w życie 1 grudnia 2019roku.

Co należy zrobić aby się przygotować?

System SENT opiera się na platformie służby celno-skarbowej PUESC, a to powoduje konieczność rejestracji na tym portalu. Rejestrację musi dokonać każda osoba fizyczna, która będzie zgłaszała, aktualizowała i zamykała przemieszczenie, a także podmiot gospodarczy, w imieniu którego dana czynność się odbywa (uczestnik przemieszczenia- w swoim zakresie). Rejestrację podmiotu gospodarczego dokonuje osoba fizyczna, dlatego pierwszą czynnością jaką należy dokonać, to rejestracja osoby fizycznej.

W zależności od uczestnika przemieszczania i od zakresu czynności jaki on dokonuje, wymagany jest różny poziom rejestracji i tak:

Przewoźnik – wymagany podstawowy poziom rejestracji,

Podmiot wysyłający – wymagany zaawansowany poziom rejestracji,

Podmiot odbierający(który uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru) – wymagany podstawowego poziomu rejestracji. Wynika to z faktu, iż obowiązek uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC został przesunięty z 1 sierpnia 2019 r. na 1 lutego 2020 r.
Podmiot odbierający (który przesyła lub aktualizuje zgłoszenia) – wymagany zaawansowany poziom rejestracji

* Rejestracja na PUESC
– W przypadku braku konta na PUESC –wymagana jest rejestracja podmiotu, a także osób odpowiedzialnych za wysyłanie komunikatów do systemu SENT(„e-Przewóz” – nazwa usługi na portalu PUESC).
W celu pełnej rejestracji na portalu PUESC, należy wykonać następujące czynności (Filmy instruktażowe dostępne pod poniższymi linkami):
a. Należy utworzyć konto na PUESC, link https://youtu.be/3RZ6ZV271hE
b. Należy zarejestrować osoby fizyczne na PUESC, link https://youtu.be/_lIqHsdWLr0
c. Należy zarejestrować podmiot na PUESC (należy pamiętać o wyborze w obszarze działania „monitorowanie przewozu”), link https://youtu.be/AQ-BbRxnJwo
d. Należy dokonać rejestracji reprezentacji na PUESC  (należy pamiętać o wyborze w zakresie pełnomocnictwa, uprawnienia szczegółowego „SENT- …””), link https://www.youtube.com/watch?v=qhVSkld-6Qc
e. Należy wygenerować podpis, link https://youtu.be/XygI3EceOrw

Wykonanie punktu a – stanowi podstawowy poziom rejestracji
Wykonanie łącznie punktu a, b, c, d, e – stanowi zaawansowany poziom rejestracji.
Przeprowadzenie całego procesu rejestracji, na potrzeby nowych przepisów, jest niezbędne. Wynika to z faktu, iż portal ten posłuży do komunikacji z systemem SENT i to w głównej mierze na nim, o ile nie zakupicie Państwo innego oprogramowania, opierać się będzie Państwa komunikacja z tym systemem.

UWAGA!! – W przypadku braku rejestracji podmiotu, czy osób uprawnionych, bądź braku wyznaczenia reprezentanta, należy to zrobić niezwłocznie, ponieważ czas na rejestrację na portalu PUESC, w ostatnim czasie, wydłuża się do około miesiąca.

Dodatkowo, na stronach platformy PUESC, znajdują się dwie instrukcję, które informują o konieczności rejestracji, a także przedstawiają jak to zrobić.
rejestracja na PUESC
rejestracja na PUESC KROK PO KROKU

Podmioty, które już są zarejestrowane na PUESC, winne sprawdzić, czy rejestracja podmiotu uwzględnia „monitorowanie przewozu”. Odpowiedni wpis powinien znajdować się w polu – obszar działania podmiotu. Jeżeli nie ma tam takiej informacji, wówczas należy przeprowadzić „aktualizację podmiotu” i w obszarze działania podmiotu, dodatkowo wybrać „monitorowanie przewozu”.

W przypadku posiadania dostępu zaawansowanego i chęci wskazania na portalu PUESC osób, które będą reprezentowały podmiot w kwestii przesyłania komunikatów, ważne jest, aby na etapie rejestracji reprezentacji przygotować upoważnienie dla danej osoby. Upoważnienie, z którego będzie wynikała bezpośrednio czynności wskazane w formularzu rejestracyjnym. Dodatkowo, upoważnienie powinno wskazywać podstawę prawą, np.: „Pełnomocnictwo wynika z art. 9 ustęp 3 Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ( Dz.U. 2018 poz. 2332 z późn. zm.)” Tylko takie upoważnienie, czy pełnomocnictwo, będzie zaakceptowane przez osoby dokonujące rejestracji.
Należy pamiętać o załączeniu skanu pełnomocnictwa i dołączeniu opłaty skarbowej, która winna być uiszczona na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
nr konta PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Co po rejestracji?
Po prawidłowej rejestracji i po uzyskaniu id sisc (unikalny nr indentyfikacyjne na portalu PUESC), w przypadku kwalifikacji przemieszczenia do SENT, pozostaje wysłać zgłoszenie.
– W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju (dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów, eksport) podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:
a) przesłać do rejestru zgłoszenie;
b) uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
c) przekazać ten numer przewoźnikowi.
W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (np. sprzedaż
krajowa), podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi
odbierającemu.
– W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się z terytorium państwa członkowskiego (nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów) albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (import), podmiot odbierający jest obowiązany przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju:
a) przesłać do rejestru zgłoszenie;
b) uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
c) przekazać ten numer przewoźnikowi.

– W przypadku przewozu towaru przez terytorium Polski (rozpoczynającego się i kończącym się poza terytorium Polski), to przewoźnik musi dokonać zgłoszenia. Przewoźnik, przed rozpoczęciem przewozu, jest obowiązany:
a) przesłać do rejestru zgłoszenie;
b) uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia,

W pierwszych dwóch przypadkach, po przekazaniu nr zgłoszenia, przewoźnik ma obowiązek uzupełnić dane w zgłoszeniu. Musi to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem przewozu towaru. Musi także pamiętać aby przekazać numer referencyjny kierującemu.
Dodatkowym obowiązkiem, który spoczywa na przewoźniku, jest obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących te towary. Przewoźnik jest obowiązany wyposażyć środek transportu w odpowiednie urządzenie, którym może być:
– lokalizator, czyli urządzenie (np. tablet, smartphone), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru lub
– system używany przez przewoźnika gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka
transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL).
Do monitorowania trasy przewozu towaru może posłużyć lokalizator o nazwie SENT GEO jest to aplikacja dla urządzeń
Google Android – w sklepie Google Play;
Apple IOS – w sklepie App Store.
Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest obowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem. Kierujący zobowiązany jest uruchomić lokalizator (przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce albo z chwilą wjazdu do Polski) oraz wyłączyć go (nie wcześniej niż po dostarczeniu towaru do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z Polski). W celu zidentyfikowania urządzenia, przewoźnik wpisuje numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji do zgłoszenia.

Jeżeli chodzi o podmiot odbierający, to w pierwszych dwóch przypadkach, po dostarczeniu towaru, podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru. Musi to zrobić nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. Obowiązek potwierdzenia odbioru nie ciąży na żadnym podmiocie, gdy przedmiotem jest dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów i eksport.

Bardziej szczegółowy materiał informacyjny znajdziemy tutaj. Jest on dostępny w następujących językach: DE; EN; RU inne języki i pozostałe informacje dostępne są tutaj.

Instrukcja wypełniania zgłoszenia znajdziemy poniżej:
Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium Polski (SENT_100),
Zgłoszenie przewozu towaru kończącego się na terytorium Polski (SENT_200),
Zgłoszenie przewozu towaru rozpoczynającego i kończącego się poza terytorium Polski (SENT_300).

Translate »