Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Ogłoszenie ZWZ

Zarząd spółki Polski Gaz S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 KSH, zwołuje Zwyczajne WZA, które odbędzie się 5 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski spółka cywilna ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez:
a) wykreślenie §6 ust. 4,
b) zmianę §6 ust. 5, który otrzyma brzmienie: Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
c) dodanie w §6 ust. 9, który otrzyma brzmienie: Akcje Spółki nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
d) zmianę §8 ust. 4, który otrzyma brzmienie: Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz obejmowania akcji za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
e) dodanie w §20 ust. 6 litery n, która otrzyma brzmienie: wybór i zmiana podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Translate »