Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Informacja o nowych zasadach odbioru gazu płynnego na cele grzewcze ze zwolnieniem z akcyzy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku (klienci prowadzący działalność gospodarczą z użyciem nabywanego gazu płynnego)

Informacja
o nowych zasadach odbioru gazu płynnego na cele grzewcze ze zwolnieniem z akcyzy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku
(klienci prowadzący działalność gospodarczą z użyciem nabywanego gazu płynnego)

Niniejszym w imieniu Polski Gaz S.A. informujemy o nowych zasadach obrotu gazem płynnym zwolnionym z akcyzy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku oraz o działaniach, które należy podjąć jeszcze w tym roku, aby po 31 grudnia 2019 r. nabywać gaz płynny na cele grzewcze bez akcyzy.
Obecnie obowiązuje okres przejściowy, który uwzględnia możliwość stosowania starych przepisów obejmujących przemieszczanie wyrobów zwolnionych z akcyzy. Obligatoryjne stosowanie nowego systemu, nowych zasad planowane jest na 1 stycznia 2020 roku.

Zmiana zasad obrotu gazem płynnym wynika z uchwalonej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r., poz.1697).
1. Wprowadzenie elektronicznych dokumentów dostawy e-DD zamiast dokumentów papierowych
Fakultatywnie, od 1 stycznia 2019 roku (a obowiązkowo od 1 stycznia 2020 roku) transport gazu płynnego przeznaczonego na cele opałowe, czyli zwolnionego z podatku akcyzowego, będzie odbywał się na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.
Dotychczasowe papierowe dokumenty dostawy zostaną zlikwidowane. Do przemieszczenia dołączany będzie wydruk systemowy e-DD.
Elektroniczne dokumenty dostawy e-DD będą wystawiane przez Polski Gaz w systemie EMCS. Jest to system, który aktualnie służy podmiotom przemieszczającym wyroby akcyzowe w zawieszeniu poboru akcyzy.
2. Różne zasady odbioru gazu płynnego w zależności od statusu odbiorcy
Sposób odbioru gazu płynnego na cele grzewcze ze zwolnieniem z akcyzy będzie uzależniony od tego, czy odbiorca prowadzi działalność gospodarczą.
Jeśli odbiorca nie prowadzi działalności gospodarczej i jest na przykład gospodarstwem domowym, to będzie potwierdzał odbiór gazu pisemnie, na dokumentach przedstawionych przez kierowcę cysterny.
Jeśli odbiorca prowadzi działalność gospodarczą, to będzie musiał zarejestrować się w systemie na potrzeby EMCS i w sposób elektroniczny potwierdzić odbiór gazu wysłanego przez Polski Gaz na dokumencie e-DD sporządzając raport odbioru.
Szczegółowe zasady odbioru dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą opisujemy poniżej.

3. Zasady odbioru gazu płynnego ze zwolnieniem z akcyzy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mające obecnie AKC-PR)
Dostawa gazu płynnego do takich podmiotów będzie przebiegać według następujących zasad:
– Polski Gaz jako podmiot wysyłający gaz ze zwolnieniem z akcyzy będzie w systemie EMCS wystawiał elektroniczny dokument dostawy e-DD (wyjątek stanowi awaria systemu). Jeżeli elektroniczny dokument dostawy zostanie pozytywnie zweryfikowany przez system, odbiorca gazu płynnego otrzyma w systemie EMCS informację o planowanej do niego wysyłce gazu. Każdemu transportowi gazu ze zwolnieniem z akcyzy zostanie nadany w systemie numer referencyjny, czyli numer elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.
– Po dotarciu transportu gazu płynnego do odbiorcy, odbiorca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od odbioru gazu płynnego powinien sporządzić w systemie EMCS raport odbioru, w którym potwierdza, że gaz odebrał. Jeśli raport odbioru zostanie pozytywnie zweryfikowany przez system, przemieszczenie zostanie uznane za zakończone.
– Zanim gaz płynny dotrze do odbiorcy, odbiorca może z systemu EMCS otrzymać informację o kontroli celno-skarbowej transportu gazu u odbiorcy. Taka informacja oznacza, że przy rozładunku będzie obecny pracownik Urzędu Celno-Skarbowego. Odbiorca powinien w systemie EMCS niezwłocznie przesłać powiadomienie o przybyciu gazu płynnego i wstrzymać się z rozładunkiem gazu do czasu pojawienia się pracownika urzędu. Minister Finansów określi w przepisach szczególnych maksymalny czas oczekiwania na pracownika urzędu, po upływie którego będzie można dokonać rozładunku bez uczestnictwa tego pracownika. Pracownik Polskiego Gazu pomoże odbiorcy w kontaktach z pracownikiem Urzędu Celno-Skarbowego, jeżeli urząd zapowie się na kontrolę odbioru gazu u odbiorcy.
– Po rozładunku gazu w obecności pracownika Urzędu Celno-Skarbowego lub po rozładunku, jeżeli pracownik nie pojawił się w wyznaczonym czasie, odbiorca gazu płynnego w ciągu 5 dni od rozładunku powinien w systemie EMCS sporządzić raport odbioru, w którym potwierdza, że gaz odebrał. Jeśli raport odbioru zostanie pozytywnie zweryfikowany przez system, przemieszczenie zostanie uznane za zakończone.
– Ważne jest to, aby raport odbioru wysłać niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Wynika to z faktu, iż wysłanie raportu odbioru związane jest ze zwolnieniem zabezpieczenia akcyzowego podmiotu wysyłającego, a to może mieć wpływ na możliwość dokonania swobodnych wysyłek przyszłych dostaw.
– Polski Gaz będzie monitorował niezakończone wysyłki i przypominał odbiorcy o konieczności sporządzenia raportu odbioru.
– Odbiorca, który nie sporządził raportu odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru gazu może zostać ukarany przez Urząd Skarbowy karą pieniężną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
 Jeżeli raport odbioru nie zostanie sporządzony w przeciągu 30 dni od dnia wysyłki, zwolnienie z akcyzy przestanie obowiązywać i kontrahent zostanie obciążony podatkiem.
4. Nowości
– Nowy wygląd dokumentu dostawy „e-DD”.
– Nowością może być konieczność potwierdzenia odbioru na zbiorczym e-DD, który jest wystawiony na całą ilość przewożonego towaru ze wskazaniem wszystkich odbiorców. W takim przypadku, odbiorca będzie wybierał siebie i wskazywał odebraną ilość. Takie potwierdzenie nie będzie odnosiło się do całej ilości wysłanego towaru, a tylko do ilości wysłanej do danego odbiorcy i do tej ilości, która została wskazana na potwierdzeniu odbioru.
– Potwierdzenie odbioru na dokumentach, w niektórych przypadkach inaczej niż do tej pory, odbywać się będzie w kilogramach. Odbiorca zobowiązany będzie do wskazania odpowiedniej ilości odebranego towaru w kilogramach. Wiemy, że może to wywoływać wątpliwości, ponieważ towar będzie wydawany w litrach, a ilość odebranego towaru na dokumentach będzie musiała być wykazana w kilogramach, dlatego w celu ułatwienia przeliczania litrów na kilogramy, osoba dostarczająca towar wskaże odpowiedni przelicznik, który należy zastosować. Ewentualnie, wskaże faktyczną ilość kilogramów, która odpowiada odebranym litrom towaru. Być może ustawodawca dopuści możliwość wskazania ilości odebranego towaru w litrach, niemniej jednak, w chwili obecnej przepisy nakazują podanie (na potwierdzeniach odbioru) ilości odebranego towaru w kilogramach i to takie jednostki muszą pojawić się na tym dokumencie.

5. Obowiązek rejestracji odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako użytkownika systemu EMCS
Odbiorca gazu płynnego przeznaczonego na cele opałowe i zwolnionego z akcyzy, który prowadzi działalność gospodarczą jest zobowiązany do rejestracji dla celów podatku akcyzowego. Urząd Skarbowy (wcześniej Celny) wydaje takiemu odbiorcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu AKC-PR. Obecnie, jeżeli odbiorca nie przedstawi formularza AKC-PR, dostawca nie może sprzedać takiemu odbiorcy gazu płynnego ze zwolnieniem z akcyzy. W momencie przejścia na nowy system nadzoru przemieszczeń, to system będzie sam sprawdzał czy dany odbiorca jest zarejestrowany w odpowiednich bazach. Dlatego, w celu płynnego przejścia na nowy sposób obsługi dostaw, a tym samym odbioru wyrobów zwolnionych od akcyzy, zalecamy w jak najszybszym terminie dokonać przeglądu przygotowania Państwa Firmy. W innym przypadku, może pojawić się problem w dostarczeniu towaru do Państwa Firmy.
W celu pełnej obsługi przemieszczeń w nowym systemie, wymagane jest zarejestrowanie się w kilku systemach celnych. W celu prawidłowego dokonania wspomnianych rejestracji, przedstawiamy poszczególne punkty, które muszą Państwo przeanalizować i sprawdzić, czy są one zrealizowane poprawnie. Sprawdzenie oraz ewentualne uzupełnienie braków pozwoli w pełni przejść ze starego modelu dokumentowania takich przemieszczeń na nowy.
Pomocnym może być informator Ministerstwa Finansów – Jak wysłać pierwsze zgłoszenie do EMCS PL2 w zakresie eDD”, które opisuje krok po kroku, co trzeba zrobić, aby prawidłowo obsłużyć przemieszczenie.
-Rejestracja/aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R
W celu sprawdzenia Państwa statusu, prosimy o wgląd w Państwa dokumenty rejestracyjne. Prosimy o sprawdzenie czy dane zawarte we wniosku są zbieżne z danymi wymaganymi
w aktualnym wniosku AKC-R. Jeżeli nie posiadają Państwo takich dokumentów, to prosimy o dokonanie rejestracji.
Dodatkowo, pomocne może być wejście i zalogowanie się na portalu PUESC puesc.gov.pl (Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Portal ten umożliwia wgląd w informację o podmiocie. Jeżeli nie posiadają Państwo konta na tym portalu, w dalszej części przedstawimy instrukcję rejestracji.
Po zalogowaniu się na portal PUESC, należy wejść w zakładkę formularze=>eformularze=>w kolumnie eKlient, należy rozwinąć spis dokumentów przez wybór „więcej” =>wybieramy formularz „Podmiot_podatku_akcyzowego_informacja* ”=>wypełnij formularz.
Po wybraniu powyższego, należy wpisać NIP podmiotu i sprawdzić status Państwa firmy. Wyświetlą się uprawnienia do zwolnienia, określenie rodzaju wyrobów, ewentualnie ilość wyrobów. Jeżeli nie będzie tych danych, wymagana jest aktualizacja bądź rejestracja podmiotu. Rejestrację można zrobić poprzez aktualizację AKC-R lub aktualizację podmiotu w PUESC. Bez dokonania tej aktualizacji może wystąpić problem w wysłaniu towaru w zwolnieniu. System może interpretować to w ten sposób, że nie mają Państwo uprawnień do odbioru takiego towaru.
W związku z posiadanymi sygnałami, iż część odbiorców gazu płynnego jest nieprawidłowo zarejestrowana w AKC-PR, pod tym linkiem przedstawiamy proces złożenia i wypełnienia wniosku o rejestrację AKC-R.
REJESTRACJA AKC-R
– W przypadku braku konta na PUESC –wymagana jest rejestracja podmiotu, a także osób odpowiedzialnych za wysyłanie komunikatów/raportów odbioru do e-DD.
W celu pełnej rejestracji na portalu PUESC, należy wykonać następujące czynności (Filmy instruktażowe dostępne pod poniższymi linkami):
– Należy utworzyć konto na PUESC, link https://youtu.be/3RZ6ZV271hE
– Należy zarejestrować osoby fizyczne na PUESC, link https://youtu.be/_lIqHsdWLr0
– Należy zarejestrować podmiot na PUESC, link https://youtu.be/AQ-BbRxnJwo
– Należy dokonać rejestracji reprezentacji na PUESC, link https://www.youtube.com/watch?v=qhVSkld-6Qc
– Należy wygenerować podpis, link https://youtu.be/XygI3EceOrw

W przypadku braku rejestracji podmiotu czy osób uprawnionych bądź braku wyznaczenia reprezentanta, należy to zrobić niezwłocznie, ponieważ czas na rejestrację na portalu PUESC, w ostatnim czasie wydłuża się do około miesiąca.
Przeprowadzenie całego procesu rejestracji na potrzeby nowych przepisów jest niezbędne, ponieważ portal ten posłuży do komunikacji z systemem EMCS i to w głównej mierze na nim, o ile nie zakupicie Państwo innego oprogramowania, opierać się będzie Państwa komunikacja
z systemem EMCS.
– Dodatkowa rejestracja w EMCS
Przemieszczenie towaru w oparciu o e-DD ma dokonywać się za pomocą systemu EMCS, dlatego dodatkowo, w przypadku podmiotów posiadających zezwolenie akcyzowe, wymagana jest dodatkowa rejestracja podmiotu na potrzeby tego systemu (np.: podmiot pośredniczący). Jeżeli podmiot ma do czynienia z e-AD, taka rejestracja już musiała być dokonana. W przypadku braku wcześniejszej rejestracji, pod poniższym linkiem znajduje się instrukcja do przeprowadzenia prawidłowej rejestracji na potrzeby systemu EMCS.
Informacje o rejestracji do systemu EMCS

Komunikacja z systemem EMCS odbywa się na dwa sposoby:
– poprzez e-mail;
– poprzez usługę webserwis.
Komunikacja przy wykorzystaniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji na portalu PUESC lub w systemie EMCS może odbywać się z użyciem generatora komunikatów systemu EMCS, https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-przemieszczania-oraz-nadzoru-wyrobow-akcyzowych/generator-komunikatow-off-line/udostępnianego na stronie Ministerstwa Finansów lub innego zewnętrznego oprogramowania.
Webserwis stanowi strukturę udostępnianą przez Ministerstwo Finansów i wykorzystywany jest przez firmy dostarczające odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie do obsługi EMCS często stanowi moduł do systemów księgowych lub odrębny program. Sposób użytkowania powinien zostać wskazany przez producenta oprogramowania.

Podmiot pośredniczący czy zużywający, po aktualizacji bądź sprawdzeniu powyższych czynności, będzie mógł dokonać prawidłowego odbioru towaru. Dokonanie tej czynności będzie jednoznacznym potwierdzeniem spełnienia warunków zwolnienia.
Należy pamiętać, iż zamknięcia przemieszczenia należy dokonać niezwłocznie po odbiorze wyrobów akcyzowych, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia odbioru tych wyrobów. Ta czynność nie może być dokonana po upływie 30 dni od dnia wysyłki.
Wszystkie komunikaty muszą być podpisane elektronicznie, dlatego wymagany będzie podpis kwalifikowany bądź celny (instrukcja na wyrobienie podpisu w linku przy informacji o rejestracji na PUESC), aby uwierzytelnić wysłany komunikat.
Powyższe może spowodować potrzebę zmiany organizacji w przedsiębiorstwie tak, aby była wskazana osoba, która odzwierciedli w systemie EMCS dokonanie odbioru, tak jak to się odbywa w przypadku odbioru obecnych dokumentów dostawy na tzw. bramie. Zastosowanie analogii do obecnego momentu potwierdzenia odbioru dokumentu dostawy pozwoli na płynne dokonywanie dostaw towaru, a także na bezproblemowe zwalnianie obciążonego zabezpieczenia. To będzie miało ogromny wpływ na możliwość dokonania następnych dostaw.
Pragniemy zaznaczyć, iż pozostaje wymóg przekazania dla nas pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-PR, a w przypadku podmiotu pośredniczącego stanowi to dodatkowy obowiązek.
Powyższe wynika z faktu, iż w przypadku awarii systemu i chęci dokonania przemieszczenia, jednym z warunków zwolnienia jest przedstawienie AKC-PR dla podmiotu wysyłającego, którym będzie skład podatkowy Polskiego Gazu. Przesłanie AKC-PR, przed wejściem w życie nowych przepisów, pozwoli na bezproblemową wysyłkę towaru, nawet w przypadku awarii systemu. W przeciwnym wypadku, nie będziemy mogli dokonać dostawy, aż do momentu przywrócenia jego dostępności.
Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania lub wątpliwości odnośnie naszej informacji, prosimy o kontakt z Oddziałem Spółki odpowiedzialnym za Państwa obsługę.
e-mail : pomoc@polskigaz.pl
Nr telefonu : 223305900

Translate »