Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Informacja o nowych zasadach odbioru gazu płynnego na cele grzewcze ze zwolnieniem z akcyzy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku (klienci nieprowadzący działalności gospodarczej z użyciem nabywanego gazu płynnego)

Informacja
o nowych zasadach odbioru gazu płynnego na cele grzewcze ze zwolnieniem z akcyzy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku
(klienci nieprowadzący działalności gospodarczej z użyciem nabywanego gazu płynnego)

Niniejszym w imieniu Polski Gaz S.A. informujemy o nowych zasadach obrotu gazem płynnym zwolnionym z akcyzy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku oraz o działaniach, które należy podjąć jeszcze w tym roku, aby w przyszłym roku móc nabywać gaz płynny na cele grzewcze bez akcyzy.
Obecnie obowiązuje okres przejściowy, który uwzględnia możliwość stosowania starych przepisów obejmujących przemieszczanie wyrobów zwolnionych z akcyzy. Obligatoryjne stosowanie nowego systemu, nowych zasad planowane jest na 1 stycznia 2020 roku.
Zmiana zasad obrotu gazem płynnym wynika z uchwalonej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r., poz.1697), a oto główne założenia nowego systemu:
1. Wprowadzenie elektronicznych dokumentów dostawy e-DD zamiast dokumentów papierowych
Fakultatywnie, od 1 stycznia 2019 roku (a obowiązkowo od 1 stycznia 2020 roku) transport gazu płynnego przeznaczonego na cele opałowe, czyli zwolnionego z podatku akcyzowego, będzie odbywał się na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.
Dotychczasowe papierowe dokumenty dostawy zostaną zlikwidowane. Do przemieszczenia dołączany będzie wydruk systemowy e-DD.
Elektroniczne dokumenty dostawy e-DD będą wystawiane przez Polski Gaz w systemie EMCS. Jest to system, który aktualnie służy podmiotom przemieszczającym wyroby akcyzowe w zawieszeniu poboru akcyzy.
2. Zasady odbioru gazu płynnego
Sposób odbioru gazu płynnego na cele grzewcze ze zwolnieniem z akcyzy, będzie uzależniony od tego, czy odbiorca prowadzi działalność gospodarczą.
Jeśli odbiorca nie prowadzi działalności gospodarczej i jest na przykład gospodarstwem domowym, to będzie potwierdzał odbiór gazu pisemnie, na dokumentach przedstawionych przez kierowcę cysterny.
Dostawa gazu płynnego do takich podmiotów będzie przebiegać według następujących zasad:
– Gospodarstwa domowe i inne podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, odbierające gaz płynny na cele grzewcze, zwolnione z akcyzy, będą potwierdzać odbiór gazu:
a. pisemnie – na dokumentach przedstawionych przez kierowcę cysterny. Będą to wydruki z elektronicznego systemu EMCS. Wydruki z elektronicznych dokumentów dostawy e-DD.
b. w elektronicznym potwierdzeniu odbioru za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie pisma własnoręcznego poprzez umieszczenie czytelnego podpisu zawierającego imię i nazwisko.
– Odbiorca wyrobów nadal będzie zobowiązany okazać kierowcy dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.
– Odbiorca powinien potwierdzić odbiór gazu na wydruku e-DD niezwłocznie po zatankowaniu gazu do zbiornika odbiorcy.
– Przed zatankowaniem gazu, odbiorca może zostać poinformowany o kontroli celno-skarbowej odbioru gazu u odbiorcy. Taka informacja oznacza, że przy rozładunku będzie obecny pracownik Urzędu Celno-Skarbowego. W takiej sytuacji, odbiorca jest zobowiązany poinformować zwrotnie urząd o przybyciu cysterny gazu płynnego do odbiorcy. Polski Gaz nie będzie mógł dokonać rozładunku gazu bez pojawienia się pracownika Urzędu Celno-Skarbowego, chyba że pracownik ten nie pojawi się w wyznaczonym czasie. Pracownik Polskiego Gazu pomoże odbiorcy w kontaktach z pracownikiem Urzędu Celno-Skarbowego, jeżeli urząd zapowie się na kontrolę odbioru gazu u odbiorcy.
– Po zatankowaniu gazu u odbiorcy, po potwierdzeniu tego faktu przez niego, Polski Gaz wprowadzi do systemu EMCS potwierdzenie odbioru gazu płynnego przez odbiorcę i sporządzi raport odbioru.
3. Nowości
 Nowy wygląd dokumentu dostawy „e-DD”.
 Nowością może być konieczność potwierdzenia odbioru na zbiorczym e-DD, który jest wystawiony na całą ilość przewożonego towaru ze wskazaniem wszystkich odbiorców. Natomiast, w takim przypadku, odbiorca będzie wybierał siebie i wskazywał odebraną ilość. Takie potwierdzenie nie będzie odnosiło się do całej ilości wysłanego towaru, a tylko do ilości wysłanej do danego odbiorcy i do tej ilości, która została wskazana na potwierdzeniu odbioru.
 Potwierdzenie odbioru na dokumentach, inaczej niż do tej pory, odbywać się będzie w kilogramach. Odbiorca zobowiązany będzie do wskazania odpowiedniej ilości odebranego towaru w kilogramach. Wiemy, że może to wywoływać wątpliwości, ponieważ towar będzie wydawany w litrach, a ilość odebranego towaru na dokumentach będzie musiała być wykazana w kilogramach, dlatego w celu ułatwienia przeliczania litrów na kilogramy, osoba dostarczająca towar wskaże odpowiedni przelicznik, który należy zastosować. Ewentualnie, wskaże faktyczną ilość kilogramów, która odpowiada odebranym litrom towaru. Być może ustawodawca dopuści możliwość wskazania ilości odebranego towaru w litrach, niemniej jednak, w chwili obecnej przepisy nakazują podanie (na potwierdzeniach odbioru) ilości odebranego towaru w kilogramach i to takie jednostki muszą pojawić się na tym dokumencie.

Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania lub wątpliwości odnośnie naszej informacji, prosimy o kontakt z Oddziałem Spółki odpowiedzialnym za Państwa obsługę.
e-mail : pomoc@polskigaz.pl
Nr telefonu : 223305900

Translate »