Polski Gaz S.A ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa biuro@polskigaz.pl
Certyfikat
AEO
3 lokalizacje
PRZEŁADUNKOWE
Znajdź Przedstawiciela

Bezpieczeństwo danych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000384279, nr telefonu (22) 330 59 00, e-mail: biuro@polskigaz.pl,
2. dane, w tym dane kontaktowe, inspektora ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.polskigaz.pl, adres e-mail: iod@polskigaz.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania łączącej Pani/Pana z Polski Gaz Spółka Akcyjna umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Polski Gaz Spółka Akcyjna z tytułu w/w umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są organy skarbowe, organy kontroli skarbowej, inne organy kontroli, organy administracji państwowej, ZUS, sądy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, informatyczne i nowych technologii, prawne, bhp i ppoż., medyczne, audytorskie,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umów wskazanych w pkt. 3 oraz okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych,
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Polski Gaz Spółka Akcyjna przepisów RODO oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych,
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych. Brak podania danych skutkować będzie niemożnością realizacji umowy oraz niemożnością wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Polski Gaz Spółka Akcyjna,
9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Translate »