Infolinia
22 3305900
Strona główna
Relacje Inwestorskie
O spółce
Akcjonariat

Czy wiesz, że...

Butan przechodzi ze stanu ciekłego w stan stały, czyli zamarza, w temperaturze -138 stopni C. Propan zamarza w temperaturze -187,6 stopni C....

więcej ciekawostek >

Drukuj Akcjonariat

97,41%, czyli 53 363 250 akcji w Polski Gaz S.A. ma Petrochemical Holding GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria)

2,59%, czyli 1 420 750 akcji w Polski Gaz S.A. ma BNC Holland B.V. z siedzibą w Holandii.

Łączna liczba akcji to 54 784 000.

Udziały Polski Gaz S.A. w innych podmiotach

Spółka posiada 2.010 akcji o wartości nominalnej 1 tyś. zł każda, co stanowi 33,5 udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Transgaz S.A.

Transgaz S.A. z siedzibą w Zalesiu, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000061159.

Paweł Bielski, Prezes Zarządu Spółki Polski Gaz S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej tej spółki.

Spółka Transgaz S.A. zajmuje się przeładunkiem gazu.

Emitent, w oparciu o Art. 57 Ustawy o rachunkowości, nie konsoliduje wyników uzyskiwanych przez spółkę Transgaz S.A. Nabyte akcje tej spółki wycenione są metodą praw własności i przeznaczone są do odsprzedaży.

Polski Gaz S.A. posiada również 169.295 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 20% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Gdańsk Terminal LPG S.A.

Spółka Gdańsk Terminal LPG S.A. z siedziba w Gdańsku zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000377426.

Emitent, w oparciu o Art. 57 Ustawy o rachunkowości, nie konsoliduje wyników finansowych uzyskiwanych przez spółkę Gdańsk Terminal LPG S.A. Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad ta spółką przez Emitenta, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto.